EL | EN
                                                           
 

ΔΙΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ

ΣΠΟΥΔΩΝ

                                                       
 


 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024-2025 

 

 

Το Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ), προσκαλεί υποψήφιους φοιτητές για υποβολή αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 στο Διϊδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βιοεπιχειρείν» (M.Sc. in Bioentrepreneurship). Θα λειτουργήσουν δύο (2) τμήματα, ένα στο Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας στη Λάρισα και ένα  στις εγκαταστάσεις του ΕΙΕ, Βασιλέως Κωνσταντίνου 48, στην Αθήνα.

Τα μαθήματα του ΔΠΜΣ διδάσκονται Παρασκευή (17.30-20.30) και Σάββατο (10.00-14.00).  Η διδασκαλία των μαθημάτων πραγματοποιείται υβριδικά μέσω δια ζώσης και εξ αποστάσεως μεθόδων διδασκαλίας. Οι εξετάσεις διενεργούνται δια ζώσης.

Αιτήσεις υποψηφιοτήτων μπορούν να υποβάλλονται μέχρι πλήρωσης θέσεων ή το αργότερο μέχρι 5 Ιουλίου 2024. Ο μέγιστος αριθμός εισακτέων ανέρχεται σε είκοσι (20) άτομα. Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων θα γίνουν ηλεκτρονικά.

Αντικείμενο του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών είναι η διασύνδεση της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης με την επιχειρηματική πρακτική και η προετοιμασία για μια καριέρα στον κόσμο των βιοτεχνολογικών επιχειρήσεων. Οι φοιτητές αναπτύσσουν τις δεξιότητές τους στις βιοχημικές διαδικασίες παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών, ενώ παράλληλα αποκτούν γνώσεις στον τομέα των οικονομικών επιστημών και της διοίκησης επιχειρήσεων, απαραίτητες για κάθε επιτυχημένο επιχειρηματικό εγχείρημα. Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Βιοεπιχειρείν διαφοροποιείται σε σχέση με τη συνήθη ακαδημαϊκή πρακτική   ως προς το σχεδιασμό του καθώς στην υλοποίησή του συμμετέχει ένα δίκτυο καταξιωμένων εταιρειών που συνδέει τους φοιτητές με την πραγματικότητα του επιχειρείν και της αγοράς στη βιο-οικονομία

Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι. και Α.Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Υποψηφιότητα μπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι φοιτητές. Αυτοί μπορούν να γίνουν δεκτοί υπό την αίρεση της ολοκλήρωσης των σπουδών τους πριν την έναρξη των μαθημάτων του Μεταπτυχιακού.

 Η έναρξη των μαθημάτων του Δ.Π.Μ.Σ. θα γίνει τον Οκτώβριο 2024.

Το πρόγραμμα, διάρκειας τριών εξαμήνων (δύο εξάμηνα εκπαίδευσης και ένα εξάμηνο εκπόνησης και συγγραφής της διπλωματικής εργασίας, κατά προτίμηση σε συνεργαζόμενη επιχείρηση) είναι πλήρως εναρμονισμένο  με τα διεθνή πρότυπα,συνδυάζοντας τις παραδοσιακές με τις νέες εκπαιδευτικές τεχνολογίες και εργαλεία, αποτελεί δε ουσιαστικά ένα ΜΒΑ στη Βιοτεχνολογία. Τα τέλη φοίτησης του Δ.Π.Μ.Σ. ανέρχονται σε χίλια πεντακόσια (1.500) € ανά εξάμηνο. Από τα τέλη φοίτησης απαλλάσσονται οι φοιτητές που εμπίπτουν στις προβλέψεις του άρθρου 35 του Ν. 4485/2017. 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά (μέσω e-mail στη διεύθυνση This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ) ή ταχυδρομικά στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. (Γραμματεία Δ.Π.Μ.Σ. Βιοεπιχειρείν, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Βασιλέως Κωνσταντίνου 48, 116 35 Αθήνα) μέχρι  5 Ιουλίου 2024:

1       Αίτηση Συμμετοχής (βρίσκεται στη Γραμματεία και στην ιστοσελίδα του Δ.Π.Μ.Σ.) Οι υποψήφιοι θα πρέπει να δηλώσουν που επιθυμούν να φοιτήσουν (Λάρισα ή Αθήνα).

2       Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (πρότυπη φόρμα βιογραφικού βρίσκεται στη Γραμματεία και στην ιστοσελίδα του Δ.Π.Μ.Σ.)

3       Δύο συστατικές επιστολές (μέσω e-mail στη διεύθυνση This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  απευθείας από τους συντάκτες τους)

Η διαδικασία επιλογής βασίζεται στην αξιολόγηση των φακέλων υποψηφιότητας (με κριτήρια όπως ο βαθμός πτυχίου, η βαθμολογία στα μαθήματα που είναι σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ. και ο βαθμός της διπλωματικής εργασίας όπου αυτή προβλέπεται, το επίπεδο γνώσης της αγγλικής γλώσσας, η επαγγελματική εμπειρία, οι δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, οι ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια, η συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, η κατοχή άλλων μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών), καθώς και στην προφορική συνέντευξη. Στην περίπτωση που η αίτηση τους γίνει δεκτή, για την εγγραφή τους θα πρέπει να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που αναφέρονται εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες: στο τηλέφωνο 210‐7273735, Γραμματεία Δ.Π.Μ.Σ. Βιοεπιχειρείν, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα 11635.

 

 

       

Πρόγραμμα Σπουδών

Προσκλήσεις Υποβολής

Αίτηση και Έντυπα

Διδάσκοντες

 

 

 Εγγραφείτε στο newsletter

για να λαμβάνετε νέα

 

 
        Γραμματεία ΔΠΜΣ Βιοεπιχειρείν

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

Βασ.Κωνσταντίνου 48

Αθήνα 11635

+30 210 7273735

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.